Podmínky ochrany osobních údajů | Eurolines.cz - Vaše spojení Evropou

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je To Europe s. r. o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109681 IČ 27380335 se sídlem Svážná 1158, 252 19 Rudná, Česká republika (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce:

 • poštovní adresa: Strojírenská 259/16, budova 22, 155 21 Praha 5, Zličín
 • email: info@toeurope.cz

1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, kontaktní údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Subjekt údajů je fyzická osoba, již se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

3. Správcem osobních údaje je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá.

4. Zpracovatelem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

5. Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

6. Cílem těchto Podmínek ochrany osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb na pobočkách i e-shopech a při návštěvách internetových stránek provozovaných To Europe a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho správce tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

7. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Plnění smlouvy

Vyřízení objednávky – rezervace, vystavení a zaslání jízdenky, přijetí k přepravě, poskytnutí dalších služeb (pojištění),

reklamace služeb

Osobní údaje klientů – vč. všech osob v rámci objednávky (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo), číslo jízdenky, bankovní spojení (pouze v případě reklamace a náhrady škody)

E-mailová komunikace, informace z objednávek

Zaměstnanci, subdodavatelé - pojištění: ERV cestovní pojišťovna (Zpracování osobních údajů), realizace plateb: GPWebpay (Security), mailingové služby, webhostingová společnost

Oprávněný zájem

Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

Jméno, příjmení, kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo, případně další údaje, které nám sdělíte)

Informace z objednávek

Mailingové služby, služby pro rozesílání e-mailů (Mailchimp), subdodavatelé

Souhlas

Marketing a propagace webu

Jméno, příjmení, e-mail, IP adresy a další technické identifikátory

Formulář pro newsletter, cookies (v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny)

Webhostingová společnost, subdodavatelé, služby pro rozesílání e-mailů (Mailchimp)

1. Zpracováváme o Vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme ke splnění smlouvy (tj. rezervace, objednávky, vystavení a zaslání jízdenky, jakož i k přijetí k přepravě či poskytnutí dalších služeb) nebo oprávněného zájmu nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete. V rámci zpracování platby mohou být vaše údaje případně sděleny poskytovateli platebních služeb. Číslo kreditní karty nebo jiné bankovní údaje nejsou ukládány u správce, ale předávány přímo poskytovateli platebních služeb:

2. V určitých případech je nutné, abychom Vaše osobní údaje sdíleli se třetími stranami – např. autobusovými partnery, a to pouze v případech, kdy se na Vaší přepravě aktivně podílí. Potřebné informace jsou mezi jednotlivými autobusovými dopravci předávány prostřednictvím globálních i lokálních rezervačních a distribučních systémů.

3. V určitých případech jsme povinni předat Vaše osobní údaje orgánům státní správy, a to jak v ČR, tak zejména zajišťujícím pohraniční kontrolu nebo bezpečnost v cílových destinacích. Vaše osobní údaje těmto složkám předáváme na základě zákonné povinnosti, jinak by se mohlo stát, že nebudete přijati k přepravě nebo Vám nebude povolen vstup do příslušné země. Pokud během cesty dojde k mimořádné události, jsme v určitých případech povinni nastalou situaci ohlásit příslušným orgánům státní správy.

4. Podrobnosti o cookies a dalších technologiích sledování naleznete zde.

5. Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito subdodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od správce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o: správu IT systémů, internetovou reklamu, marketingové služby, realizace plateb nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt je pečlivě vybrán a je s ním uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

6. Ke zpracovávání údajů dochází zpravidla v České republice nebo ve státech Evropské unie. Pokud je v určitých případech plánováno zpracování údajů ve třetích zemích, dojde k němu pouze tehdy, pokud Evropská komise zjistila odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve třetí zemi podle čl. 45 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na základě standardních smluvních doložek EU. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, cloudových služeb a analytických nástrojů.

7. Google (Ads Data Processing Terms)

8. Google Adwords - k optimalizaci naší webové nabídky i pro doporučování produktů využíváme technologii společnosti Google Inc. 

9. Google Analytics - tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu od firmy Google Inc.

10. Mailchimp - pro rozesílání newsletterů používáme službu Mailchimp.

11. Sociální doplňky - tato webová stránka používá tzv. sociální pluginy: Facebook Inc., Twitter a Instagram Inc. Tyto pluginy se nacházejí na stránkách s našimi produkty a ve výchozím stavu jsou deaktivované. 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu vztahu), případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem správce.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

3. Obrátíte-li se s dotazy na naše zákaznické centrum, nebo v případě běžné komunikace s námi, vymažeme Vaše osobní údaje mnohem dříve než ve lhůtách uvedených výše. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v podmínkách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

V. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.

2. Jsme odhodláni vždy poskytnout subjektům údajů informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme, případně provést jejich opravu. Svou žádost můžete podat písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I. těchto podmínek. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni ověřit Vaši totožnost elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v sídle správce. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává. Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů. V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se např. o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje (rodné příjmení) obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

2. Správce přijal technická i organizační opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.